ROURKELA OSRTC BUS STAND ROUTE & TIMETABLE, ODISHA

Route NameDepartureArrivalBus TypesRoute Length
ROURKELA
TO
JEYPORE
3:00 PM6:00 AMAC-DELUXE597

ROURKELA
TO
ASKA
4:00 PM5:45 AMAC-DELUXE489
ROURKELA
TO
NAYAGARH
8:00 PM8:40 AMHITECH418
ROURKELA
TO
BHUBANESWAR
9:15 PM6:53 AMHITECH352
ROURKELA
TO
BALANI
8:20 AM4:50 PMEXPRESS588
ROURKELA
TO
MITHRIDA
12:35 PM7:05 PMORDINARY155
ROURKELA
TO
JADA NIGHT
12:25 PM4:45 PMORDINARY126
ROURKELA
TO
POTAB/JADA
5:20 PM7:05 PMORDINARY118

ROURKELA OSRTC BUS STOP RETURN ROUTE & TIMETABLE, ODISHA

Route NameDepartureArrivalBus TypesRoute Length
JEYPORE
TO
ROURKELA
3:00 PM6:00 AMAC-DELUXE597
ASKA
TO
ROURKELA
3:00 PM5:00 AMAC-DELUXE489
NAYAGARH
TO
ROURKELA
3:00 AM5:00 AMHITECH418
BHUBANESWAR
TO
ROURKELA
9:15 AM6:00 AMHITECH352
BALANI
TO
ROURKELA
6:00 AM3:00 AMEXPRESS588
MITHRIDA
TO
ROURKELA
5:00 AM10:40 AMORDINARY155
JADA NIGHT
TO
ROURKELA
6:40 AM11:05 AMORDINARY126
POTAB/JADA
TO
ROURKELA
6:30 AM8:15 AMORDINARY118

To travel is to take a journey into yourself.